Your browser does not support JavaScript!
ePage
Welcome to ePage demo site
Category List
Home > 師資介紹 > 語文領域 > 國文小組 > 李玲玲 講師
李玲玲 講師

 

姓       名         李玲玲
E - mail           lllee@ems.cku.edu.tw
個人網頁
聯絡電話        (02) 24372093 分機 141

 

湖濱大學研究所

 

中國文學、台灣文學

 

國文、實用中文

 

 

 

 

東坡詞中之女性書寫(經國學報2008.7

流浪與鄉愁 ---三毛的旅行書寫(記遊文學學術研討會2008.5

試論林文月飲食散文的構成元素(飲食與養生研討會2007.3

詩經國風中的女性形象(經國學報2005.4

 

 

 

(一)3,4     (二)3,4